How Can We Help?
< Back
You are here:
Print

A

 1. Adelofagia – Stowarzyszenie się królowych różnych gatunków mrówek, celem założenia gniazda.
 2. Allometria –Jakakolwiek zależność wielkości dwóch części ciała, którą można wyrazić przez y=bx^a, gdzie a i b są odpowiednimi stałymi. W przypadku, gdy a jest różne od 1, proporcje ciała u różnych kast są różne.
 3. Allometroza – Odżywianie się larwami.
 4. Altruizm – Prowadzące do samounicestwienia zachowanie, mające na celu dobro innych osobników.
 5. Arhenotokia– Powstawanie samców z niezapłodnionych (haploidalnych) jaj.

B

 1. Beczka – Inaczej Cysterna (Mrówka beczka/cysterna) występująca u mrówek z rodzaju Myrmecocystus. Pojedyncza robotnica o tak silnie wypełnionym płynnym pokarmem żołądku, że segmenty odwłokowe są rozsunięte, a błony międzysegmentowe silnie rozciągnięte – żywy zbiornik zwracający pokarm na żądanie towarzyszek w czasach głodu i niedostatku pożywienia.
 2. Bieg tandemowy – Forma porozumiewania się, stosowana przez robotnice niektórych gatunków mrówek w czasie poszukiwań lub rekrutacji, polegająca na tym, że jeden osobnik postępuje ściśle jeden za drugim, często dotykając czułkami odwłoka swojego poprzednika.
 3. Biwak – Skupisko robotnic mrówek nomadnych w obrębie którego chroni się królowa i potomstwo.

C

 1. Chów wsobnyKrzyżowanie się ze sobą organizmów blisko spokrewnionych.
 2. Cykl rozwojowyOkres pomiędzy złożeniem jaja a wylęgiem dojrzałego owada
 3. CysternaInaczej Beczka (Mrówka „beczka/cysterna”)  występująca u mrówek z rodzaju Myrmecocystus. Pojedyncza robotnica o tak silnie wypełnionym płynnym pokarmem żołądku, że segmenty odwłokowe są rozsunięte, a błony międzysegmentowe silnie rozciągnięte – żywy zbiornik zwracający pokarm na żądanie towarzyszek w czasach głodu i niedostatku pożywienia.
 4. Czasowe pasożytnictwo społecznePasożytnictwo, w którym królowa jednego gatunku wnika do obcego gniazda należącego do innego gatunku, zabija lub czyni niepłodną tamtejszą królową i zajmuje jej miejsce. Następnie, w miarę naturalnego wymierania robotnic gospodarzy, w populacji kolonii w coraz większym stopniu zaczyna dominować potomstwo pasożytniczej królowej. W Polsce najbardziej znanymi pasożytami społecznymi są Polyergus rufescens i Formica sanguinea. Również inne gatunki Formica stosują taką taktykę przy zakładaniu kolonii np. F.rufa.
 5. Częściowo klasztore zakładanie kolonii – Proces, w którym królowa zakłada kolonię, odizolowując się w komorze, czasami jednak opuszczając ją w celu zebrania brakującego pokarmu. W Polsce w ten sposób zakłada gniazda np. Manica rubida

D

 1. Desmerga – Robotnica o rozmiarach pośrednich między robotnicą typu major a minor.
 2. Dichtadiikształtna ergatogina – Przedstawicielka odbiegającej od normy kasty płciowej, charakteryzująca się bezskrzydłym tułowiem, olbrzymim odwłokiem i powiększonym zapomostkiem, występująca jedynie u mrówek nomadnych.
 3. Diploidalność – Sposób determinacji płci, w którym tylko samice(robotnice i królowe) pochodzą z jaj diploidalnych.
 4. Dulozja – Forma niewolnictwa, które polega na wykradaniu potomstwa(poczwarek) z gniazda gatunku blisko spokrewnionego. Mrówki, które po wylęgu wyjdą na świat są uznawane za siostry i wspólnie pracują na rzecz „nowej” kolonii. Mrówki „niewolnice” są traktowane na równi z pozostałymi mrówkami z gniazda. Niewolnictwo wsród mrówek ma zdecydowanie inną formę niż niewolnictwo praktykowane przez ludzi. W Polsce jako przedstawicieli mrówek praktykujących niewolnictwo przedstawia się Formica sanguinea praktykująca „niewolnictwo” fakultatywne. Oznacza to że sama F. sanguinea jest w stanie wykonać wszytskie czynności związane z budową gniazda, zdobywanie pokarmu, opieką nad potomstwem, a swoje szeregi powiększa „niewolnicami” w celach zwiększenia liczebności i siły kolonii. Drugim przedstawicielem stosującym niewolnictwo w Polsce jest Polyergus rufescens. Amazonka stosuje dulozje obligatoryjną, czyli sama nie jest w stanie(przez charakterystyczne sierpowate żuwaczki) wykonać podstawowych prac w gnieździe(budowa nowych komór i korytarzy, opieka nad potomstwem) czy zbierania pokarmu. Jest całkowicie w tych kwestiach uzależniona od „niewolnic”.
 5. Dymorfizm –  W przypadku istnienia kast jest to występowanie w tej samej kolonii dwóch różnych form, w tym dwóch klas wielkści, nie połączonych formami przejściowymi.

E

 1. Elita – Termin odnoszący się do członków kolonii, charakteryzujących się wyższą od innych aktywnością i niższym progiem pobudliwości
 2. Ergatogina – Każda forma pośrednia pomiędzy królową a robotnicą.
 3. Ergatokształtny samiec – Osobnik posiadający normalne genitalia samca, natomiast budową ciała zbliżony do robotnicy

F

 1. Faza stacjonarna – Okres w cyklu życiowym mrówek koczujących. W fazie stacjonarnej kolonia zajmuje pewien teren, królowa składa jaja. Potomstw oznajduje się w fazie jaja lub poczwarki.
 2. Faza wędrowna – Okres w cyklu życiowym mrówek koczujących. W fazie wędrownej kolonia aktywnie żeruje, często zmienia miejsce swojego biwaku, królowa nie składa jaj, a potomstwo znajduje się w stadium larwalnym.
 3. Feromon – Substancja chemiczna, przeważnie wydzielina gruczołów, służąca do porozumiewania się danego gatunku. Jeden osobnik wydziela te substancję jako sygnał, a drugi reaguje na jej smak lub zapach. Wyróżniamy głównie:
 • Feromon alarmowy – wydzielony przez robotnice, wzmaga czujność współtowarzyszek a w razie potrzeby wszczyna alarm w gnieździe.
 • Feromon śladów- wydzielany w celu zwerbowania innych mrówek do podążania w określonym kierunku

4.  Fizogastria -Bardzo silne rozszerzenie odwłoka wywołane hipertrofią (przerostem) ciał tłuszczowych lub (i) jajników.

5.  Forma bezskrzydła –  Termin odnoszący się do osobnika, który zrzucił skrzydła, przeważnie po kopulacji.

6.  Formikarium -Sztuczne, laboratoryjne gniazdo mrówek.

7.  Fragmozja – Zjawisko polegające na tym, że głowa lub koniec odwłoka są tempo zakończone i służą do zatykania otworu gniazda. Występuje u mrówek i termitów, przeważnie w kaście żołnierzy. Europejskim gatunkiem stosującym tę technikę jest m.in. Camponotus truncatus.

8.  Furażer – Członek podkasty robotnic, wyspecjalizowany w zdobywaniu i transporcie pokarmu.

G

 1.  Ginandromorf – Mrówka mająca jednocześnie cechy samca i królowej.
 2. Gniazdo – System korytarzy i komór zamieszkiwany przez mrówki
 3. Gniazdo mieszane – Gniazdo zawierające kolonie dwóch lub więcej gatunków, w którym zachodzi przemieszanie zarówno form dojrzałych, jak i niedojrzałego potomstwa.
 4. Gniazdo złożone -Gniazdo zawierające kolonie dwóch lub więcej gatunków, połączone ze sobą korytarzami, w którym może wystąpić przemieszanie osobników dojrzałych, jednak potomstwo jest w dalszym ciągu trzymane osobno.

H

 1. Haploidalność – Sposób determinacji płci, w którym tylko samce pochodzą z jaj haploidalnych.
 2. Haplometroza – Samodzielne zakładanie gniazda przez królową.
 3. Hesmoza – Podział kolonii następuję gdy część płodnych królowych z gniazda macierzystego, wraz z grupą towarzyszących im robotnic zakładają nowe gniazdo, często tworząc w ten sposób system polikaliczny. W przypadku mrówek jest to inaczej Hesmoza
 4. Heterogonia – Jakakolwiek zależność wielkości dwóch części ciała, którą można wyrazić przez y=bx^a, gdzie a i b są odpowiednimi stałymi. W przypadku, gdy a jest różne od 1, proporcje ciała u różnych kast są różne.
 5. Homesotaza społeczna – Utrzymanie stałego stanu na poziomie społeczeństwa, poprzez regulację mikroklimatu gniazda, regulację zagęszczenia populacji, zachowania i fizjologii członków grupy jako całości.

I

 1. Imago – Owad dojrzały.
 2. Inkwilizm – Inkwilizm, współistnienie w tym samym gnieździe dwóch gatunków mrówek, z których jeden zależy od jakiejkolwiek działalności społecznej drugiego gatunku (np. karmienie larw pasożyta przez niewolnice).
 3. Izometria – Jest to szczególny przypadek allometrii, gdy w miarę wzrostu całego ciała stosunek dwóch jego części pozostaje stały

J

 1. Jajo – Jajo jest wczesnym(pierwszym) stadium rozwoju mrówki .
 2. Jajo troficzne – Jajo, przeważnie o zdegenerowanym kształcie i niezdolne do rozwoju, które stanowi pokarm innych osobników w kolonii. Nie wszystkie gatunki mrówek mogą je wytwarzać. Są wytwarzane zarówno przez te prymitywniejże jak i bardziej zaawansowane ewolucyjnie rodzaje mrówek: Myrmecia, Myrmica, Pongonomyrmex, Leptothorax, Hypoclinea, Formica, Plagiolepis. Jaja te są wysokobiałkowym pokarmem dla larw i królowych.

K

 1. Kasta – Dowolna grupa osobników określonego typu morfologicznego, płci, wieku czy też wszystkich tych cech, wykonujaca w mrowisku wyspecjalizowaną czynność.
 2. Klasztorne zakładanie kolonii – Postępowanie w którym królowa zamyka się w komorze lęgowej i wychowuje pierwsze pokolenie robotnic na substancjach odżywczych otrzymywanych wyłącznie z własnych tkanek zapasowych, w tym ciał tłuszczowych i ulegających histolizie mięśni skrzydeł.
 3. Kleptobioza – Rabowanie przez jeden gatunek zapasów drugiego lub szukanie pożywienia w jego stosach odpadów. Działaniom tym nie towarzyszy jednak zakładanie gniazd w bezpośrednim otoczeniu drugiego gatunku
 4. Kokon – Zewnętrzna osłona mrówki będącej w stadium poczwarki. Nie wszystkie gatunki mrówek wytwarzają kokon.
 5. Kolonia – Są to osobnicy(płciowi-samce i królowe oraz robotnice), najczęściej należące do jednego gatunku, zajmujące gniazdo(gniazda) i wspólnie pracujące w określonym celu. Celem do którego każda kolonia dąży jest to wydanie na świat jak największej liczby osobników płciowych.
 6. Kopiec – Nadziemna część gniazda, zbudowana z igliwia, patyczków, źdźbła trawy, ziemi, w celu regulacji mikroklimatu wewnątrz gniazda.
 7. Królowa – Forma płciowa mrówek,samica zajmująca się reprodukcją osobników w kolonii.

L

 1. Larwa – jest to drugie w kolejności(po jaju) stadium rozwoju mrówki(oraz innych owadów o przeobrażeniu zupełnym). Owad w stadium larwalnym znacznie różni się od formy imago.
 2. Lestobioza – Gnieżdżenie się rojów drobnych gatunków (w Polsce Solenopsis fugax) w ścianach gniazd większego gatunku i wchodzenie do jego komór w celu grabienia potomstwa lub zapasów pokarmu.
 3. Lot godowy – Lot, w którym dochodzi do kopulacji uskrzydlonych samców i samic.

M

 1. Major –Osobnik należący do największej podkasty robotnic, specjalizuje się głównie w obronie kolonii.
 2. Media – Osobnik należący do podkasty robotnic pośredniej pomiędzy minor a major. Media występuje tylko u mrówek polimorficznych, gdzie są wyodrębnione 3 podkasty robotnic. Zajmuje się zarówno pracami w gnieździe jak i poza nim.
 3. Mikstura –
  Mikstura w klasycznym wydaniu ma następujący przepis:

  1 żółtko jaja kurzego; 60 ml miodu; 1g witamin i mikroelementów; (osobiście używam preparatu o nazwie VITARAL – kruszę i dodaję ok. polowę tabletki) 5g agaru (nie jest nieodzownym składnikiem i można miksturę przygotować bez niego) odrobina wody.

  Po dokładnym wymieszaniu pokarm nadaje się od razu do podania mrówkom.

 4. Minor – Osobnik należący do najmniejszej(nie wliczając robotnic Nantic) podkasty robotnic, zajmuje się głównie pracami w gnieździe i opieką nad potomstwem.
 5. Monoginia – Występowanie w mrowisku tylko jednej samicy.
 6. Monokalizm – Zajmowanie, budowanie i utrzymywanie przez mrówki należące do jednego gatunku tylko jednego mrowiska.
 7. Momomorfizm – Występowanie w obrębie gatunku tylko jednej podkasty robotnic.
 8. Mrówka „beczka/cysterna” – Inaczej Cyserna/Beczka występująca u mrówek z rodzaju Myrmecocystus. Pojedyncza robotnica o tak silnie wypełnionym płynnym pokarmem żołądku, że segmenty odwłokowe są rozsunięte, a błony międzysegmentowe silnie rozciągnięte – żywy zbiornik zwracający pokarm na żądanie towarzyszek w czasach głodu i niedostatku pożywienia.
 9. Mrówka koczująca/nomadna – Są to mrówki które nie prowadzą osiadłego trybu życia, lecz stosunkowo często( w zależności od wielu warunków) zmieniają swoje lokum.
 10. Mrówka żniwiarka – Są to mrówki, które swoją dietę urozmaicają o nasiona(głównie traw). Najbardziej znana żniwiarka to północno amerykańska mrówka Pogonomyrmex barbatus. Przedstawicielem europejskich żniwiarek jest Messor barbarus a polskiej Tetramorium caespitum.
 11. Myrmekofil – Organizm, który co najmniej część swojego cyklu życiowego musi spędzić w koloniach mrówek .
 12. Myrmekologia –Myrmekologia (z greckiego: μύρμεξ, myrmex, „mrówka”; and λόγος, logos, „nauka”) jest to gałąź entomologii. Nauka ta zajmuje się głównie badaniem mrówek w środowisku naturalnym oraz w środowisku sztucznym.

N

 1.  Nadorganizm – Społeczeństwo mrówek ze względu na organizację społeczeństwa posiada cechy podobne jak pojedynczy organizm. Kolonia, gdzie każda mrówka ma swoje określone zadanie(np. królowe-reprodukcja-narządy płciowe, trofalaksja-wymiana substancji w układzie krążenia, robotnice- tkanka somatyczna) zostało przyrównane do jednego organizmu jako całości.
 2. Nantic – Robotnica karłowata, z pierwszego pokolenia, jej niewielkie rozmiary spowodowane są niedostatkiem pokarmu. Występują zarówno u gatunków monomorficznych jak i polimorficznych.
 3. Nektoforeza – Wynoszenie martwych członków kolonii poza obręb gniazda.
 4. Niewolnictwo – Inaczej dulozja, polega na wykradaniu potomstwa(poczwarek) z gniazda gatunku blisko spokrewnionego. Mrówki, które po wylęgu wyjdą na świat są uznawane za siostry i wspólnie pracują na rzecz „nowej” kolonii. Mrówki „niewolnice” są traktowane na równi z pozostałymi mrówkami z gniazda. Niewolnictwo wśród mrówek ma zdecydowanie inną formę niż niewolnictwo praktykowane przez ludzi. W Polsce jako przedstawicieli mrówek praktykujących dulozję przedstawia się Formica sanguinea praktykująca „niewolnictwo” fakultatywne. Oznacza to że sama F. sanguinea jest w stanie wykonać wszystkie czynności związane z budową gniazda, zdobywanie pokarmu, opieką nad potomstwem, a swoje szeregi powiększa „niewolnicami” w celach zwiększenia liczebności i siły kolonii. Drugim przedstawicielem stosującym niewolnictwo w Polsce jest Polyergus rufescens. Amazonka stosuje dulozje obligatoryjną, czyli sama nie jest w stanie(przez charakterystyczne sierpowate żuwaczki) wykonać podstawowych prac w gnieździe(budowa nowych komór i korytarzy, opieka nad potomstwem) czy zbierania pokarmu. Jest całkowicie w tych kwestiach uzależniona od „niewolnic”.
 5. Nimfa – Młode stadium gatunku o przeobrażeniu niezupełnym

O

 1. Okres rozwojowy – Okres w rozwoju owada pomiędzy wylinkami
 2. Oligoginia –Występowanie w jednej kolonii dwóch lub więcej płodnych królowych. Królowe wobec siebie zachowują wrogość i wykazują terytorializm wewnątrz gniazda, nie tolerując się wzajemnie. Jest to szczególny przypadek poliginii.
 3. Ommatidum – Podstawowy element oka złożonego owadów.
 4. Oofagia – Zjadanie przez osobnika własnych bądź złożonych przez współtowarzyszy jaj.
 5. Orszak – Grupa robotnic stale towarzysząca królowej.
 6. Osobnk płciowy – Osobnik zdolny do kopulacji i reprodukcji. Osobnikami płciowymi w koloniach mrówek są samce(haploidalne) i samice-dziewicze królowe(diploidalne).
 7. Owad społeczny – Mrówka, termit, pszczoła lub osa należąca do gatunku owadów właściwie(prawdziwie) społecznych.

P

 1. Parabioza – Korzystanie z tego samego gniazda, nawet i śladów zapachowych przez kolonie różnych gatunków, trzymających swe potomstwo osobno.
 2. Pasożytnictwo czasowe – Pasożytnictwo, w którym królowa jednego gatunku wnika do obcego gniazda należącego do innego gatunku, zabija lub czyni niepłodną tamtejszą królową i zajmuje jej miejsce. Następnie, w miarę naturalnego wymierania robotnic gospodarzy, w populacji kolonii w coraz większym stopniu zaczyna dominować potomstwo pasożytniczej królowej. W Polsce najbardziej znanymi pasożytami społecznymi są Polyergus rufescens i Formica sanguinea. Również inne gatunki Formica stosują taką taktykę przy zakładaniu kolonii np. F.rufa.
 3. Pasożytnictwo społeczne – Inaczej Inkwilizm, współistnienie w tym samym gnieździe dwóch gatunków mrówek, z których jeden zależy od jakiejkolwiek działalności społecznej drugiego gatunku (np. karmienie larw pasożyta przez niewolnice).
 4. Pasożytnictwo troficzne – Wykorzystanie przez pasożyta istniejących szlaków pokarmowych jakiegoś gatunku mrówek w celu wtargnięcia w jego układ społeczny.
 5. Pączkowanie – Podział kolonii.
 6. Pleometrozja –Zakładanie gniazda przez więcej niż jedną królową w gatunku monoginicznym – po osiągnięciu przez kolonię pewnego etapu wzrostu nadmiarowe królowe są eliminowane.
 7. Poczwarka – Nieaktywne stadium owada o przeobrażeniu zupełnym. W przypadku mrówek, będących w stadium poczwarki nie zawsze wytwarzany jest kokon.
 8. Podział kolonii – Podział kolonii następuję gdy część płodnych królowych z gniazda macierzystego, wraz z grupą towarzyszących im robotnic zakładają nowe gniazdo, często tworząc w ten sposób system polikaliczny. W przypadku mrówek jest to inaczej Hesmoza
 9. Poliginia – Występowanie w mrowisku więcej niż jednej płodnej królowej.
 10. Polimorfizm – Występowanie dwóch lub więcej różniących się pod względem funkcjonalnym form (kast) w obrębie jednej płci.
 11. Politeizm – Podział pracy wśród członków kolonii.
 12. Politeizm kastowy – Podział pracy ze względu na przynależność do kasty a tym samym do przynależność do danej grupy robotnic wykonujących stosunkowo ściśle określoną pracę(np. żołnierze należący do kasty major maja za zadanie bronić gniazda).
 13. Politeizm wiekowy – Podział pracy ze względu na wiek, w którym każdy osobnik w zależności od wieku wykonuje określoną formę pracy.
 14. Potomstwo – Wszystkie niedojrzałe osobniki w kolonii, włączając jaja, larwy i poczwarki.
 15. Propodeum – Pierwszy segment odwłoka.
 16. Przyoczko – Jedno z 3 oczek prostych, znajdujące się w górnej części głowy w linii środkowej lub w jej pobliżu.

R

 1. Robotnica – Najczęściej niezdolna do kopulacji o reprodukcji samica w kolonii mrówek zajmująca się zbieraniem pokarmu, budową i przebudową gniazda, opieką nad potomstwem.
 2. Rójka – Masowe opuszczanie mrowiska przez formy płciowe inicjujące lot godowy.

S

 1. Skleryt – Część ściany ciała połączona szwami.
 2. Socjobiologia – Nauka zajmująca się badaniem wszelkich aspektów porozumiewania się i organizacji społecznej.
 3. Socjologia owadów- Nauka zajmując się badaniem zachowania społecznego i cech populacji, związanych ze społecznym zachowanie owadów.
 4. Społeczeństwo owadów – Jest to kolonia owadów właściwie społecznych ( termity, mrówki, osy, pszczoły)
 5. Stacja pokarmowa – Gniazdo pozbawione królowych, będące miejscem magazynowania pokarmu i oraz miejscem z którego rozpoczynają się wyprawy łowieckie po pokarm.
 6. Sterinit – Brzuszny skleryt.
 7. Stylik -„Talia” mrówek. Składa się z jednego segmentu, pomostka (petiolus), albo też z dwóch segmentów, pomostka (petiolus) i zapomostka (postpetiolus).
 8. Substancja adopcyjna/uspokajająca
  *adopcyjna -wydzielina pasożyta społecznego, powodująca przyjęcie go przez będące gospodarzami mrówki do swojej kolonii.                   *uspokajająca- wydzielina pasożyta społecznego, zmniejszająca agresję gospodarza oraz wspomagająca zaakceptowanie pasożyta, przez kolonię gospodarza
 9. Superkolonia -Kolonia złożona z wielu gniazd i stacji pokarmowych połączonych stałą wymianą robotnic, kolonia polikaliczna. Przykładem jest kolonia mrówki argentyńskiej – Linepithema humile (Iridomyrmex humilis)- której JEDNA superkolonia rozciąga się od Włoch po Portugalię.
 10. Superorganizm -Społeczeństwo mrówek ze względu na organizację społeczeństwa posiada cechy podobne jak pojedynczy organizm. Kolonia, gdzie każda mrówka ma swoje określone zadanie(np. królowe-reprodukcja-narządy płciowe, trofalaksja-wymiana substancji w układzie krążenia, robotnice- tkanka somatyczna) zostało przyrównane do jednego organizmu jako całości.

Ś

 1. Ślad zapachowy/rekrutacyjny/badawczy –
 • zapachowy- ślad chemiczny, pozostawiony przez jednogo owada, którym inny postępuję za nim.
 • rekrutacyjny- pozostawiony przez pojedyncza mrówkę- zwiadowczynię. Służy do zwerbowania współtowarzyszek do pomocy przy zbieraniu źródła pokarmu, naprawienia uszkodzonego fragmentu gniazda, i wielu innych czynności do których potrzeba kilku współpracujących ze sobą mrówek.
 • badawczy-może być bardziej lub mniej ciągły. Stosowany jest przez furażerki będące na przodzie kolonii. Wykorzystywany przez mrówki nomadne

T

 1. Tergit –  Skleryt grzbietowy.
 2. Transport dojrzałych osobników – Noszenie dojrzałych osobników przyjmujących formę embrionalną przez innego osobnika dojrzałego do nowego gniazda. Jest to częsta, stereotypowa forma zachowania u mrówek.
 3. Transport łańcuchowy – Przekazywanie pokarmu od jednej robotnicy do drugiej w czasie przenoszenia go do gniazda.
 4. Troficzne jajo –Jajo, przeważnie o zdegenerowanym kształcie i niezdolne do rozwoju, które stanowi pokarm innych osobników w kolonii. Nie wszystkie gatunki mrówek mogą je wytwarzać. Są wytwarzane zarówno przez te prymitywniejże jak i bardziej zaawansowane ewolucyjnie rodzaje mrówek: Myrmecia, Myrmica, Pongonomyrmex, Leptothorax, Hypoclinea, Formica, Plagiolepis. Jaja te są wysokobiałkowym pokarmem dla larw i królowych.
 5. Trofolaksa – Wymiana pokarmu pomiędzy członkami jednej społeczności. Z ust do ust.

W

 1. Wole –  Rozszerzony, środkowy odcinek jelita przedniego, w którym przechowywany jest płynny pokarm.
 2. Wylinka – Oskórek zrzucony podczas linki.
 3. Wzrost allometryczny – Jakakolwiek zależność wielkości dwóch części ciała, którą można wyrazić przez y=bx^a, gdzie a i b są odpowiednimi stałymi. W przypadku, gdy a jest różne od 1, proporcje ciała u różnych kast są różne.

Z

 1. Zapach gatunku/kolonii/gniazda –
 • gatunku- zapach ciała mrówki charakterystyczny dla danego gatunku;
 • gniazda- zapach pozwalający mrówce poznać swoje gniazdo od gniazda innej kolonii;
 • kolonii- zapach charakterystyczny dla danej kolonii, pozawala on odróżnić swoich od wrogów.

2.  Zasada Emeryego– Zasada(reguła) ta mówi, że gatunki pasożytów społecznych bardzo przypominają gatunki gospodarzy, w związku z czym są najprawdopodobniej ściśle związanie z nimi pod względem filogenetycznym.

Ż

 1. Żołnierz – Członek podkasty robotnic wyspecjalizowany w obronie kolonii.
Table of Contents